Projekt dofinansowany
z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

 

Stowarzyszenie nasze powstało ponad siedem lat temu, jego głównym zadaniem stało się pomoc wszystkim klubom i grupom abstynenckim byłego województwa częstochowskiego i zjednoczyć je w jednym stowarzyszeniu. Pojedyncze kluby nie miały i nie mają tak dużej siły przebicia w swoich działaniach i traktowane były różnie. Zadaniem naszego Związku Stowarzyszeń i Klubów Abstynenckich Ziemi Częstochowskiej jest jednoczenie i integracja sił partnerskich i instytucjonalnych dla tworzenia warunków wyrównywania szans, walka z wszelkimi przejawami dyskryminacji. Bardzo istotnym aspektem tego zjednoczenia jest to , że kluby oraz grupy abstynenckie zachowały w dalszym ciągu swoją autonomię i niezależność prawną. Pomysłodawcami stworzenia organizacji między innymi byli:

- śp. Andrzej Lis

- Zbigniew Jadczak

- Grzegorz Dobosz

- Sławomir Zymek

Borykali się Oni z wieloma problemami, napotykali na wiele przeszkód biurokratycznych aż wreszcie osiągnęli zamierzony cel. Stowarzyszenie w 2004 roku stało się organizacją prawną i pod nazwą "Stowarzyszenie Integracji Społecznej Regionalnego Związku Stowarzyszeń i Klubów Abstynenckich Ziemi Częstochowskiej" zostało zarejestrowane w Sądzie Wojewódzkim w Częstochowie (nr KRS 0000219075). W tym samym czasie został uchwalony Statut Stowarzyszenia który obowiązuje do chwili obecnej.

Siedziba nasza znajduje się w Częstochowie przy ulicy Księżycowa 12 (tel. 034 361 41 50).

W strukturach Związku jest siedem klubów i stowarzyszeń abstynenckich byłego woj. częstochowskiego. Bardzo ściśle współpracujemy z Regionalnym Związkiem Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Śląskiego, jesteśmy członkiem założycielem Krajowej Rady Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich. Mamy swoich trzech delegatów:

- Zbigniew Jadczak

- Wiesław Młyńczyk

- Grzegorz Dobosz

którzy biorą udział z prawem głosu w Walnym Zgromadzeniu Członków Krajowej Rady.

 

Celem Stowarzyszenia Integracji Społecznej Regionalnego Związku Stowarzyszeń i Klubów Abstynenckich Ziemi Częstochowskiej jest realizowanie działań w zakresie:

- Kształtowania u swoich członków stałej, nieprzerwanej abstynencji.

- Upowszechniania kultury fizycznej, sportu i trzeźwego stylu życia.

- Koordynacja wspólnych przedsięwzięć członków Związku.

- Prowadzenie edukacji w zakresie wiedzy o uzależnieniach, niebezpieczeństw z nimi związanych.

- Niesienie pomocy i doskonalenie umiejętności pomagania innym, zwłaszcza osobom mającym problemy związane z nadużywaniem alkoholu.

- Współdziałanie z organizacjami i instytucjami rządowymi w zakresie niesienia pomocy rodzinom, w których występuje przemoc.

- Przeciwdziałanie innym patologiom społecznym.

- Obrona interesów członków Związku.

 

Cele te Związek realizuje między innymi poprzez:

- Stałe pogłębianie wiedzy o chorobie alkoholowej.

- Propagowanie abstynenckiego modelu życia i oddziaływania na innych poprzez własną postawę.

- Organizowanie wymiany doświadczeń pomiędzy członkami Związku w zakresie metod pracy.

- Organizowanie wspólnych programów, szkoleń i obozów rehabilitacyjno-terapeutycznych.

- Organizację imprez kulturalno - sportowych i prowadzenie stałej działalności informacyjnej, jak również profilaktycznej i wychowawczej wśród młodzieży.

- Organizowanie spotkań z przedstawicielami różnych środowisk celem przedstawienia form pracy Związku i jego programu działania.

- Organizowanie środowisk abstynenckich poprzez tworzenie klubów i grup samopomocowych.

- Współdziałanie z instytucjami państwowymi i samorządowymi.

- Współpracę ze służbą zdrowia oraz instytucjami w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom.

- Współpraca ze stowarzyszeniami, organizacjami i ruchem społecznym o podobnym profilu.

 

Materiały zebrał i opracował W. Młyńczyk